Jump to content

How to Say It (And Spell it Too!)


Recommended Posts

Ragan (rah-GAHN)

 

Rahvin (RAAV-ihn)

 

Rendra (REHN-drah)

 

Renna (REEN-nah)

 

Rhuarc (RHOURK)

 

Rhuidean (RHUY-dee-ahn)

 

Rhyagelle (rheye-ah-GEHL)

 

Riatin, Galldrian (REYE-ah-tin, GAHL-dree-ahn)

Link to post
Share on other sites

sa'angreal (SAH-ahn-GREE-ahl)

 

saidar; saidin (sah-ih-DAHR; sah-ih-DEEN)

 

Saldaea (sahl-DAY-ee-ah)

 

Sammael (SAHM-may-EHL)

 

Sanche, Siuan (SAHN-chay, swahn)

 

Sandar, Juilin (sahn-DAHR, JUY-lihn)

 

sa'sara (sah-SAHR-rah)

 

Seana (see-AHN-ah)

 

Seanchan (SHAWN-CHAN)

 

Seandar (shawn-DAHR)

 

Selene (seh-LEEN)

 

Semirhage (SEH-mih-RHAHG)

 

Seta (SEE-tah)

 

Sevanna (seh-VAHN-nah)

 

Shadar Logoth (SHAH-dahr LOH-goth)

 

Shai'tan (SHAY-ih-TAN)

 

Shaogi, Keille (shah-OH-ghe, KEYEL-lee)

 

Sharif, Leane (shah-REEF, lee-AHN-eh)

 

Shayol Ghul (SHAY-of GHOOL)

 

Sheriam (SHEER-ee-ahm)

 

Shienar (shy-NAHR)

 

Shinowa, Ingtar (shih-NOH-wah, IHNG-tahr)

 

shoufa (SHOO fah)

 

Sorilea (soh-rih-LEE-ah)

 

stedding (STEHD-ding)

 

Suladric (soo-LAH-dric)

 

sul'dam (SUHL-DAHM)

 

Suroth, High Lady (SUE-roth)

 

Sursa (SUHR-sa)

Link to post
Share on other sites

tabac (rah-BAHK)

 

Taborwin, Breane (tah-BOR-wihn, bree-AN)

 

Taborwin, Dobraine (tah-BOHR-wihn, doh-BRAIN)

 

Taim, Mazrim (tah-EEM, MAHZ-rihm)

 

Tai'shar (TIE-SHAHR)

 

Tallanvor, Martyn (TAHL-ahn-vohr, mahr-TEEN)

 

ta'maral'ailen (rah-MAHR-ahI-EYE-lehn)

 

Tanchico (tan-CHEE-coh)

 

Tanreall, Artur Paendrag (tahn-REE-ahl, AHR-tuhr PAY-ehn-DRAG)

 

Tarabon (TAH-rah-BON)

 

Tarmon Gai'don (TAHR-mohn GAY-dohn)

 

Tar Valon (TAHR VAH-lon)

 

ta'veren (rah-VEER-ehn)

 

Tear (TEER)

 

Telamon, Lews Therin (TEHL-ah-mon, LOOZ THEN-rihn)

 

Tel'aran'rhiod(tel-AYE-rahn-rhee-ODD)

 

ter'angreal (TEER-ahn-GREE-ahl)

 

Thakan'dar (thah-kahn-DAHR)

 

tia avende alantin (TEE-ah ah-VEN-day ah-LANH-tin)

 

Togita, Easar (toh-GHEE-rah, EE-zar)

 

Torean (toh-ree-AHN)

 

Trakand, Elayne (trah-KAND, ee-LAIN)

 

Trakand, Gawyn (trah-KAND, GAH-wihn)

 

Trakand, Morgase (trah-KAND, moor-GAYZ)

 

Trollocs (TRAHL-lohks)

 

Tuatha'an (too-AH-thah-AHN)

 

Turak, High Lord of House Aladon (TOO-rak; AL-ah-dohn)

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Welcome!

    Come join your fellow fanatics! :lol:

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.